3 boxes containing mixed toiletries, hair dye, etc